Bestyrelsen & Vedtægter

Formand:
(Info & hjemmeside)

Jørgen Fogtmann
Skovvænget 22
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 5443 4394
mail: jfo@nanet.dk

Næstformand:
(Ler-ansvarlig)

Kim Jørgensen
Parkvej 8
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 5443 5558
mail: khj@nanet.dk

Teknisk ansvarlig:

Erling Christensen
Bøstrupvej 62
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 5443 5310
mail: 3701.best@gmail.com

Kasserer

Jørgen Rasmussen
Skovvænget 42
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 5443 4470
mail: jora@nanet.dk

Sekretær:

Birger Petersen
Nygade 10
4840 Nr. Alslev
Tlf.: 5443 5234
mail:birger.pedersen@skolekom.dk

Bestyrelsessuppleant:

Morten Fogtmann
Cikorievænget 3
4840 Nr. Alslev
mail: morten@nanet.dk

 

Vedtægter
Opdateret på Generalforsamlingen den 29-03-2017.

§ 1
Foreningens navn:
Nørre Alslev Net
§ 2
Foreningens hjemsted:
4840 Nørre Alslev
Guldborgsund kommune.

 

 

 

 

 

Formål
§ 3
Foreningen er stiftet med det formål at forsyne de tilsluttede grundejere med gode TV, RADIO signaler samt ELEKTRONISK kommunikation.
§ 3.1
Endvidere at udbygningen af antennefunktionen sker i overensstemmelse med grundejernes ønsker og på demokratisk vis trufne beslutninger.

Medlemmer
§4
Som medlem af foreningen kan optages enhver grundejer indenfor forsyningsområdet.
§ 4.1
Ved optagelse betales en af generalforsamlingen fastsat tilslutningsafgift..
§ 4.2
Endvidere betales et årligt bidrag til drift og vedligeholdelse samt offentlige afgifter

§ 4.3
Kontingent vedrørende udlejningsejendomme betales af boligselskab eller boligforening
§4.4
Optagelse af medlemmer udenfor forsyningsområdet kan ske, såfremt de pågældende afholder udgiften til anlægget.
§4.5
Udmeldelse af foreningen kan ske med løbende måned plus 30 dage.

Generalforsamlingen
§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§5.1
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i marts måned og indkaldes14 dage før i Nordfalsters Avis og på antenneforeningens hjemmeside.
Varslet skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5.2
Dagorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning.
3 Aflæggelse af regnskab.
4 Behandling af indkomne forslag.
5 Fremlæggelse af budget med fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år.
6 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7 Valg af revisor og revisorsuppleant.
8 Eventuelt.

§5.3
Forslag til behandling under punkt 4 på dagsordenen skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, navn og adresse på forslagsstilleren skal medfølge forslaget.

 

 

 

 

 

 

 

§6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det er nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne med angivelse af dagorden skriftligt forlanger det, og i så fald senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§7
Enhver husstand, der betaler fuldt kontingent, er stemmeberettiget.
§7.1
Stemmeret kan ikke udøves, såfremt medlemmet er i restance.

§7.2
Det påhviler enhver lejer, der ønsker at afgive stemme, at sørge for behørig dokumentation for sin ret.
§7.3
Alle stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsen.
§7.4
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, såfremt mindst et tilstedeværende medlem ønsker dette.
§7.5
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
§7.6
Den til enhver tid lovlig indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig.
§7.7
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Vedtægtsændringer
§8
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst ¾ af de fremmødte stemmer afgivet på en ordinær generalforsamling.

 

 

 

 

 

 


§8.1
Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført på foreningens hjemmeside samtidig
med indkaldelsen til generalforsamlingen
§8.2
Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter og vedtægtsændringer kan rekvireres hos bestyrelsen.

 

 

 

Opløsning
§9
Til foreningens opløsning kræves 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
§9.1
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

 

Ledelse
§10
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer
§10.1
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer.
§10.2
Medlemmerne er valgt for 2 år ad gangen, således at formand og et medlem, og kassereren og 2 medlemmer, afgår på skift.
§10.3
Bestyrelsen fremsætter selv sin forretningsorden og fastsætter de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed


§10.4
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
§10.5
Foreningen tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
§10.6
Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for en løbende a' jourføring af INFO-siden og foreningens hjemmeside www.nanet.dk
§10.7
Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for den tekniske overvågning af anlægget.


Regnskab og økonomi
§11
Foreningens regnskabsår løber fra 01. januar til d. 31. december.
§11.1
Kontingent og tilslutningsafgift fastsættes på ordinær generalforsamling.
§11.2
Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11.3
Foreningen må ikke disponere over kontant kassebeholdning.
§11.4
Optagelse af lån skal godkendes af en generalforsamling.
§11.5
Regninger skal attesteres af formanden.
§11.6
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets udløb.
§11.7
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæfte

Restance
§12
Såfremt et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse overfor foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso samt foretage afbrydelse af medlemmets tilslutning til santenneanlægget.
§12.1
Medlemmet er pligtig til at betale udgifter, der er en følge af manglende indbetalinger.